Predicate PointsTo::PointsTo::Types::class_base_count

int class_base_count(ClassObject cls)