Predicate PointsTo::PointsTo::API::module_imported_as

INTERNAL – Use m.importedAs(name) instead.

Holds if import name will import the module m.

predicate module_imported_as(ModuleObject m, string name)