Predicate PointsTo::PointsTo::API::class_method

INTERNAL – Use ClassMethod instead

predicate class_method(Object cls_method, FunctionObject method)