Predicate ImportFailure::ok_to_fail

predicate ok_to_fail(ImportExpr ie)