Type ReDoS::Epsilon

An epsilon transition in the automaton.

Direct supertypes