Characteristic predicate JDK::TypeSystem::TypeSystem

TypeSystem()