Predicate Encryption::algorithmWhitelist

A whitelist of algorithms that are known to be secure

string algorithmWhitelist()