Member predicate AST::Start_::getNotInvalidKey

Get the not invalid key of this Start.

NotInvalidKeyBranch getNotInvalidKey()